Szukasz pomocy prawnej? Zachęcamy do kontaktu – kancelaria@zrm.pl

Nasza misja

 • Dzięki wąskiej specjalizacji naprawdę znamy się na tym co robimy.
 • Znamy i rozumiemy wyzwania nowoczesnego biznesu.
 • Skutecznie negocjujemy – spory sądowe traktujemy jako ostateczność.
 • Znajdujemy najbardziej efektywne rozwiązania.
 • Od 1999 pomagamy przedsiębiorcom.
 • Budujemy osobiste relacje – stawiamy na bezpośredni kontakt.
 • W czym się specjalizujemy?

Nasze kompetencje

Każda sprawa jest ważna. Tak samo poważnie traktujemy drobne i duże sprawy.
Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego.

BRANŻA FARMACEUTYCZNA
Sektor medyczny
INWESTYCJE BUDOWLANE
Nieruchomości
PRZEMYSŁ MEBLARSKI
Własność intelektualna

Od 1999 roku doradzamy firmom z branży farmaceutycznej w następującym zakresie:

● obrót produktami leczniczymi – pomagamy przy projektowaniu struktur obrotu i przygotowujemy umowy dystrybucyjne i marketingowe, wspieramy uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzenie produktów leczniczych do obrotu, doradzamy w trakcie dystrybucji hurtowej oraz sprzedaży detalicznej.

● reklama produktów leczniczych / reklama suplementów diety / reklama wyrobów medycznych – oceniamy komunikację marketingową, zwłaszcza legalność działań reklamowych i oznakowania produktów, pomagamy przy opracowaniu procedur wewnętrznych regulujących działania marketingowe i minimalizujących ryzyka prawne związane się z działalnością firmy i kontaktami pracowników firmy z pracownikami służby zdrowia;

● nieuczciwa konkurencja / reklama wprowadzająca w błąd / reklama porównawcza – pomagamy w sprawach związanych z stosowaniem praktyk nieuczciwej konkurencji w branży farmaceutycznej, wspieramy działania eliminujące reklamę wprowadzającą w błąd, niedozwoloną i nielegalną reklamę porównawczą;

● prezentacja aptek – oceniamy marketingowe działania aptek oraz stosowane przez apteki komunikaty i sposób prezentowania produktów, pomagamy przy opracowaniu procedur wewnętrznych regulujących te działania i minimalizujących ryzyka prawne z nimi związane;

● refundacja produktów leczniczych – wspieramy w postępowaniach związanych z umieszczeniem produktów w wykazach leków refundowanych i z ustalaniem ich ceny urzędowej;

● badania kliniczne – pomagamy przy organizacji i bieżącym prowadzeniu badań klinicznych zarówno z perspektywy badacza, sponsora, ośrodka prowadzającego badanie jak i CRO (Contract Research Organization), przygotowujemy dokumentację niezbędną do prowadzenia badań klinicznych oraz prowadzimy korespondencję z organami nadzoru nad tymi badaniami;

● sprawy pracownicze – pomagamy we wszelkich zagadnieniach prawa pracy związanych z zatrudnianiem przedstawicieli medycznych, z uwzględnieniem specyfiki ich zatrudniania;

● szkolenia – prowadzimy szkolenia w zakresie regulacji prawnych dla przedstawicieli medycznych i kierowników regionalnych firm farmaceutycznych oraz pracowników działów marketingu; ponadto na zlecenie firm farmaceutycznych szkolimy lekarzy i pielęgniarki;

● spory z organami nadzoru nad branżą farmaceutyczną – reprezentujemy firmy farmaceutyczne, hurtownie i apteki w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi, Ministrem Zdrowia, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.


Od 1999 roku doradzamy również firmom z branży medycznej w następującym zakresie:

● bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych – wspieramy przygotowywanie regulaminów organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji medycznej, opracowujemy wzory i formularze dokumentów, m.in. formularze zgód pacjentów i innych oświadczeń, przygotowujemy i negocjujemy umowy, wspieramy w zakresie ochrony danych osobowych;

● sprawy pracownicze – pomagamy we wszelkich zagadnieniach prawa pracy, opracowujemy umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania oraz kontrakty, negocjujemy i prowadzimy na etapie przesądowym i sądowym sprawy z odwołań od wypowiedzeń umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i sprawy o odszkodowanie, przygotowujemy także umowy o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania poufności;

● obsługa prawna procesu kontraktowania – doradzamy podmiotom leczniczym w zakresie zawierania a następnie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z NFZ i Ministerstwem Zdrowia, opiniujemy i opracowujemy warunki i treści umów na udzielanie lub kontraktowanie tych świadczeń;

● obsługa prawna zamówień publicznych – reprezentujemy podmioty lecznicze w procedurach zamówień publicznych, zapewniamy wsparcie w postępowaniach o udzielenie takich zamówień, także w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;

● szkolenia – prowadzimy szkolenia w zakresie regulacji prawnych dla lekarzy i pielęgniarek (m.in. prawne aspekty wykonywania tych zawodów, prowadzenie dokumentacji medycznej, błędy w sztuce, kontakty z pacjentami, zapobieganie korupcji itp.) oraz szkolenia dla osób zarządzających podmiotami leczniczymi;

● badania kliniczne – pomagamy przy organizacji i bieżącym prowadzeniu badań klinicznych zarówno z perspektywy badacza, sponsora, ośrodka prowadzającego badanie jak i CRO (Contract Research Organization), przygotowujemy dokumentację niezbędną do prowadzenia badań klinicznych oraz prowadzimy korespondencję z organami nadzoru nad tymi badaniami;

● postępowania sądowe – reprezentujemy podmioty lecznicze w sporach z pacjentami, w sporach związanych z dostawami sprzętu, wyposażenia, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w sporach związanych z zatrudnianiem lekarzy i personelu medycznego a także w ramach windykacji należności za leczenie pacjentów.


Od 2000 r. obsługujemy w pełnym zakresie procesy inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, handlowym, magazynowym czy przemysłowym oraz procesy komercjalizacji obiektów handlowych i usługowych, doradzając firmom z branży budowlanej i deweloperskiej w następującym zakresie:

● przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, zwłaszcza pod kątem przygotowania nieruchomości pod proces inwestycyjny oraz doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz;

● wspieramy przy uzyskiwaniu administracyjnych decyzji związanych z procesem inwestycyjnym, w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkowanie;
pomagamy ułożyć relację pomiędzy projektantem, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami , aby optymalnie zabezpieczyć interesy konkretnego uczestnika procesu inwestycyjnego;

● pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umowy z dostawcami mediów i usług, umowy z podwykonawcami oraz umowy z bankami o prowadzenie rachunku powierniczego;

● doradzamy także we wszystkich kwestiach związanych z powyższymi umowami podczas ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania, weryfikacji i dochodzenia roszczeń powstałych przy wykonywaniu tych umów bądź wskutek ich niewykonywania;

● pomagamy w przygotowaniu inwestycji deweloperskich z uwzględnieniem szczególnych wymogów stawianych umowom deweloperskim przez przepisy prawa i orzeczenia sądu ochrony konkurencji i konsumentów, przygotowujemy i umowy deweloperskie i pomagamy przy ich zawieraniu, oceniamy prawidłowość komunikatów i działań reklamowych w ramach inwestycji deweloperskich;

● doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości oraz pomagamy w trakcie ich wykonywania;

● obsługujemy procesy komercjalizacji obiektów handlowych i usługowych, doradzamy przy oddawaniu nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu budynków i lokali oraz pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z tymi umowami w trakcie ich wykonywania;

● reprezentujemy firmy budowlane i deweloperskie w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw związanych z inwestycjami budowlanymi i nieruchomościami, w postępowaniach sądowych z właścicielami nieruchomości, wykonawcami inwestycji oraz nabywcami lokali, jak również w sprawach przed Prezesem UOKiK, w tym w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

● prowadzimy szkolenia w zakresie regulacji prawnych dla pracowników działów sprzedaży i marketingu oraz osób zarządzających firmami budowlanymi i deweloperskimi.


Od 2002 r. obsługujemy producentów z branży meblarskiej, doradzając im w następującym zakresie:

● pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem umów dostawy mebli, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy takie umowy zarówno z polskimi jak i zagranicznymi odbiorcami (także wieloletnie kontakty eksportowe) jak i umowy z podwykonawcami oraz umowy z bankami i firmami ubezpieczającymi takie umowy;

● pomagamy ułożyć relacje z dostawcami surowców do produkcji mebli oraz wytwórcami maszyn i urządzeń do tej produkcji, zwłaszcza pod kątem opracowania umów i porozumień gwarantujących realizację dostaw odpowiednich produktów, o ściśle określonych parametrach i ich terminową realizację; doradzamy także w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych następstw nieprawidłowej realizacji takich dostaw w kontekście obowiązujących w tym samym czasie umów na dostawę mebli z wykorzystaniem tych surowców, maszyn i urządzeń (konsekwencje opóźnień w produkcji);

● doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z powyższymi umowami podczas ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania, weryfikacji i dochodzenia roszczeń powstałych przy wykonywaniu tych umów bądź wskutek ich niewykonywania;

● pomagamy we wszelkich relacjach z konsumentami, począwszy od przygotowania szczegółowych warunków sprzedaży konsumenckiej, wzoru umowy zawieranej z konsumentami, wzorów i formularzy innych dokumentów m.in. zgłoszeń reklamacyjnych, kart gwarancyjnych, instrukcji używania mebli, protokołów ich oględzin i odbioru oraz innych oświadczeń składanych przez konsumentów po relacje w zakresie reklamacji konsumenckich, włącznie z pomocą przy weryfikacji i prowadzeniu spraw reklamacyjnych, a ponadto wspieramy w zakresie ochrony danych osobowych;

● tworzymy również umowy o prace projektowe w zakresie opracowywania wzorów mebli, oferując przy okazji możliwość zgłoszenia rejestracji wzorów przemysłowych (wzorów mebli) i znaków towarowych związanych z meblami, ich producentem bądź sprzedawcą;

● pomagamy w sprawach związanych z praktykami nieuczciwej konkurencji w branży meblarskiej, najczęściej przejawiającymi się niedozwolonym naśladownictwem wzorów mebli, wspieramy też działania gwarantujące należytą ochronę własności intelektualnej, w szczególności własności przemysłowej a zarazem eliminujące zaistniałe naruszenie praw ochronnych do wzorów przemysłowych i znaków towarowych;

● pomagamy w sprawach pracowniczych we wszelkich zagadnieniach prawa pracy, także w sprawach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w przemyśle meblarskim, opracowujemy umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania, negocjujemy i prowadzimy na etapie przesądowym i sądowym sprawy z odwołań od wypowiedzeń umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i sprawy o odszkodowanie, przygotowujemy także umowy o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania poufności;

● wspieramy przy tworzeniu struktur obrotu meblami i sieci dystrybucji mebli, przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy dystrybucyjne oraz umowy franczyzowe (jako umowy dystrybucyjne uzupełnione o prawo używania przez dystrybutora znaku handlowego producenta) a także umowy marketingowe, pomagamy w trakcie dystrybucji hurtowej mebli oraz ich sprzedaży detalicznej, tak za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży (salony firmowe producenta) jak i poprzez dystrybutorów (salony kontrahentów), przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu lokali i budynków przeznaczonych na salonów sprzedaży mebli oraz pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z tymi umowami w trakcie ich wykonywania;

● pomagamy w inwestycjach związanych z rozwojem zakładów produkcyjnych w branży meblarskiej z uwzględnieniem specyfiki produkcji i szczególnych wymogów stawianych zakładom produkcyjnym przez przepisy prawa i uwarunkowania organizacyjne, logistyczne i kadrowe;

● reprezentujemy producentów mebli w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw związanych z produkcją i sprzedażą mebli, zwłaszcza w sporach z konsumentami, w sporach związanych z dostawami surowców, maszyn i urządzeń do produkcji mebli, a także w ramach windykacji należności powstałych z tytułu sprzedaży mebli.

● prowadzimy szkolenia w zakresie regulacji prawnych dla pracowników działów sprzedaży i marketingu firm zajmujących się produkcją i sprzedażą mebli.


Doradztwo korporacyjne

 • Pomagamy w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Obsługujemy procesy tworzenia, łączenia, przekształceń i likwidacji spółek handlowych.
 • Rejestrujemy spółki i zmiany ich dotyczące w rejestrze przedsiębiorców KRS.
 • Opracowujemy projekty umów, regulaminów i uchwał organów spółek handlowych.
 • Przygotowujemy i prowadzimy zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy oraz posiedzenia rad nadzorczych i zarządów.

Prawo pracy

 • Pomagamy we wszelkich zagadnieniach prawa pracy. Opracowujemy umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania oraz  inne dokumenty.
 • Doradzamy, jak najlepiej złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o prac.
 • Negocjujemy i prowadzimy sprawy o zapłatę wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i sprawy o odszkodowanie.
 • Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych.
 • Przygotowujemy także umowy o zakazie konkurencji i obowiązku zachowania poufności.

nieruchomości

 • Zapewniamy doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.
 • Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu budynków i lokali.
 • Obsługujemy procesy komercjalizacji obiektów handlowych i usługowych.
 • Prowadzimy postępowania sądowe o zasiedzenie nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o naruszenie posiadania oraz o zwrot nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa.

Spory sądowe

 • Pomagamy we wszelkich sporach sądowych.
 • Opracowujemy pozew, zażalenie, apelację, skargę kasacyjną i inne pisma procesowe na każdym etapie postępowania sądowego.
 • W postępowaniu egzekucyjnym przygotowujemy zażalenie i skargę na czynności komornika
 • W ramach windykacji wystosowujemy do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty należności, następnie przeprowadzamy z nim  przesądowe negocjacje w celu ustalenia warunków spełnienia świadczenia i uniknięcia postępowania sądowego

Odszkodowania

 • Pomagamy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem drogowym, wypadkiem przy pracy, błędem lekarskim i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
 • Dochodzimy także tych roszczeń od ubezpieczycieli.

Inwestycje budowlane/deweloperskie

 • Pomagamy w  opracowaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane.
 • Wskażemy jak optymalnie zabezpieczyć interesy inwestora lub generalnego wykonawcy
 • Pomagamy ułożyć relację z biurem projektowym, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami
 • Pomagamy w przygotowaniu inwestycji deweloperskich z uwzględnieniem szczególnych wymogów stawianych umowom deweloperskim przez ustawi i orzeczenia sądu ochrony konkurencji i konsumentów

Podatki

 • Przygotujemy odwołanie od decyzji podatkowej , w razie potrzeby skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub kasacje do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Przeanalizujemy aspekty podatkowe planowanych transakcji handlowych lub korporacyjnych oraz – w razie potrzeby – uzyskamy interpretacje podatkowe  gwarantujące bezpieczną transakcje.

Sprawy majątkowe i rodzinne

 • Rozwiążemy spory związane z nieruchomością, z zasiedzeniem nieruchomości (domem, gruntem, lokalem,  gospodarstwem rolnym) lub jej podziałem między współwłaścicieli.
 • Pomożemy dokonać podziału majątku między małżonkami, wspólnikami, spadkobiercami
 • Pomożemy w sprawach spadku, oraz w sporach o zachowek po zmarłych bliskich.
 • Pomożemy w sprawach o eksmisję i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku (z lokalu , mieszkania, działki ) lub za jego uszkodzenie.

Prawo farmaceutyczne

Od roku 2000 roku  doradzamy firmom z branży farmaceutycznej  w zakresie :

 • obrotu produktami leczniczymi;
 • opracowania systemu dystrybucji;
 • importu równoległego;
 • badań klinicznych;
 • refundacji leków;
 • reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.
 • reklamy aptek;

Reprezentujemy przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej:

 • w postępowania przed Ministrem Zdrowia,  Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • postepowaniach przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.
 • Szkolimy pracowników firm farmaceutycznych oraz lekarzy.

Prawo medyczne

 • Od roku 2000 roku świadczymy usługi na rzecz podmiotów leczniczych i  lekarzy.
 • Doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności leczniczej .
 • Wspieramy prawnie podmioty lecznicze.
 • Reprezentujemy podmioty lecznicze oraz lekarzy w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia Reprezentujemy pacjentów w razie odmowy refundacji leczenia lub refundacji leków.
 • Pomagamy pacjentom uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie.
 • Szkolimy lekarzy z aspektów prawnych wykonywania zawodu.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego.  Aktualnie oferujemy następujące szkolenia:

 • „W jaki sposób prawo zapewnia bezpieczeństwo stosowania leków”
 • „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem kardiologicznym”
 • „Podstawy prawa – prawo farmaceutyczne”
 • „Podstawy prawa – prawo medyczne”
 • „Wybrane zagadnienia prawne w praktyce aptek szpitalnych”
 • „Etyczne i prawne aspekty pracy farmaceuty szpitalnego”
 • „Prawne aspekty sprawowania opieki farmaceutycznej”,
 • „Zasady refundacji produktów leczniczych”
 • „Prawne i medyczne aspekty zamiany leku w aptece”
 • „Odpowiedzialność lekarza w świetle ustawy refundacyjnej”
 • „Off label use produktów leczniczych  – aspekty farmaceutyczne I prawne”
 • „Zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty”
 • „Błąd w sztuce medycznej, a odpowiedzialność cywilno-karna lekarza”
 • „Prawa pacjenta w relacji z lekarzem i podmiotem leczniczym”
 • „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze, lekarzy oraz lekarzy dentystów”
 • „Tajemnica zawodowa lekarzy, odmowa leczenia, odstąpienia od leczenia – aspekty praktyczne”.

Szkolenia prowadzi doświadczony pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Agnieszka Zimmermann lub jeden z partnerów naszej Kancelarii (w zależności od tematyki).

Prawo energetyczne

Zakres naszych usług na tym polu obejmuje:

 • wsparcie w postępowaniach dotyczących sieci przesyłowych, w tym służebności przesyła lub zasiedzenie służebności oraz w postępowaniach dotyczących roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości zajętych przez sieci przesyłowe.
 • procesy inwestycyjne w sektorze energetyki oraz odnawialnych źródeł energii.

NASZ Zespół

Odpowiedzialny za praktykę farmaceutyczną.
Radca prawny od 2002 r. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, przez 10 lat związany z jego Wydziałem Prawa i Administracji jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy. W 1998 r. ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Do kancelarii dołączył w 2000 r. Obsługując Klientów posługuje się również językiem angielskim.

Rafał Zimmermann

Radca prawny – partner

Odpowiedzialny za praktykę inwestycji budowlanych i nieruchomości.
Radca prawny od 1999 r. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel kancelarii. W 1997 r. ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Obsługując Klientów posługuje się również językiem angielskim.

Marcin Romanowski

Radca prawny – partner

Odpowiedzialny za praktykę meblarską i własności intelektualnej.
Radca prawny od 2005 r. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację radcowską odbył w latach 2001-2005 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Do kancelarii dołączył w 2003 r. Obsługując Klientów posługuje się również językiem angielskim.

Piotr Moksa

Radca prawny – partner

Radca prawny od 2007 r., współpracuje z kancelarią od 2004 r. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację radcowską odbył w latach 2003-2007 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie obrotu gospodarczego, w tym prawie własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem sądowej i administracyjnej procedury rozstrzygania sporów. Obsługując Klientów posługuje się również językiem angielskim.

Sebastian Taczkowski

Radca prawny

Radca prawny od 2021 r. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trójmiejskich kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w spółkach akcyjnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Czechowska

Radca prawny

Prawnik. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek i prawie pracy, w tym zagadnieniach związanych z problematyką zawierania i wypowiadania umów o pracę, zwolnień grupowych i sporów zbiorowych.

Marta Skibicka-Deja

Prawnik

Nasi klienci

Naszymi Klientami są przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni.
Pomagamy zarówno małym firmom rodzinnym jak i dużym korporacjom międzynarodowym.
Dzięki temu znamy i rozumiemy obie perspektywy i umiemy się do nich dopasować.
Wśród dotychczas obsługiwanych przez nas Klientów znajdują się:   

Meblomak

Libro Fabryka Mebli

Alcon Polska

Novartis Poland

Allianz Polska

Allianz Życie Polska

Altana Pharma

Ciba Vision

Astellas Pharma

Stada Poland

Baxter Polska

Bioseco

Fort Architekci

JMB

JMB Design

PPNT Gdynia

Farmed

PSE

Farmak

Via Medica

Multimedia
Polska

Kwadrat Studio Architektoniczne

Hanza Grupa Inwestycyjna

BWG Polska
BoboWózki

Energospec
Instalacje

 • Mieścimy się w PPNT Gdynia

kontakt

Bez nazwy-1

Zimmermann Romanowski Moksa
Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

tel. (+48) 58 551 03 34
mail: kancelaria@zrm.pl